Politica de confidențialitate

Introducere

Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru JOCURILE MINTII SRL
, așa că o vă vom explica în detaliu, mai jos, ce date colectăm, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile dumneavoastră în acest context.

Când folosim expresia DATE PERSONALE vorbim despre orice informații și date despre o persoană fizică, ce poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici numele, orice număr de identificare, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

În contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, am luat toate măsurile tehnice pentru ca dumneavoastră să ne oferiți acordul dumneavoastră privind folosirea datelor, în deplină cunoștință de cauză, la fiecare interacțiune pe care o aveți cu site-ul nostru.

PROTECTIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Scopul nostru, în ce privește social media, este unul educațional, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin urmare, siguranța datelor dumneavoastră este o prioritate pentru noi și că folosim aceste date pentru unicul scop de a vă oferi o experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online (Facebook și Google) pe care ne promovăm produsele și serviciile.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 JOCURILE MINTII SRL
.,
cu sediul în Jibou, str. Parcului, nr. 12, județ Sălaj, având cod unic de înregistrare 31694581 , și număr de ordine în registrul comerțului J31/189/2013,  colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Începând cu data de 25.05.2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE. Prin urmare, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Vă informăm în continuare în legătură cu drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în scopul prelucrării lor.

Utilizarea datelor personale în scopul prelucrării acestora

JOCURILE MINTII SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul intervenit între părți, prevederile legale și consimțământul dat prin semnarea prezentului acord.

Prelucram datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;

– îndeplinirea obligațiilor fiscale;

– realizarea de activități cu scop publicitar. Aceste activități pot include, însă nu sunt limitate la aducerea la cunoștința publicului prin intermediul rețelelor de socializare, pagina web, apariții în presa scrisă sau online existența și conținutul unui contract de sponsorizare, asociere, prestări servicii sau orice alt raport civil existent între noi și implicit a identității dvs., a unor fotografii în care sunteți reprezentat, a activității dumneavoastră, a paginilor web sau conturi de rețele sociale care vă aparțin, precum și alte informații care pot fi necesare în vederea asigurării transparenței colaborării cu dumneavoastră, prin prisma statutului de asociație al subscrisei;

– înaintarea către instituții publice, autorități publice, organizații și persoane juridice și fizice, din România și din alte țări a documentelor necesare în vederea desfășurării activității subscrisei;

– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate și a documentelor aferente întocmite (facturi, chitanțe, devize de lucrări, situații de lucrări etc.);

– comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor societății. Datele cu caracter personal (nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, profesia, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon fix si mobil sau alte date desemnate prin lege ca având caracter personal) vor fi comunicate în scopurile de mai sus în scris, prin telefon și prin mijloace electronice (internet).

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este :

 • Consimțământul dumneavoastră;
 • Contractul încheiat cu subscrisa la care dumneavoastră sunteți parte;
 • O obligație legală.

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • Instituțiile de credit;
 • Instanțe judecătorești;
 • Alți terți conform solicitării dumneavoastră;
 • Intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră, îndeplinirea obligațiilor legale și asigurarea transparenței activităților desfășurate de către subscrisa.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

         În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si în baza condițiilor specificate în Legea 677/2001 si în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, va puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. Când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex: atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • Dreptul de a depune o plângere la subscrisa si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • Dreptul de a va opune prelucrării;
 • Dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și subscrisa. În acest caz subscrisa este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

CONSIMȚĂMÂNT

 

Subsemnatul/a …………………  cu domiciliul în ……………….. str. …………….., nr. …….,  jud. …………….., identificat prin BI/CI seria …., nr. ……………, CNP …………………….. prin prezenta confirm faptul că am fost informat/a cu privire la Datele cu Caracter Personal care urmează sa fie stocate, prelucrate si utilizate în limitele specificate mai sus și îmi exprim opțiunea în sensul că: SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor așa cum este redat în cuprinsul acestui formular.

Data                                              Semnătura

……………………                              ………………………….

CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Cu acordul dumneavoastră, folosim datele voastre în funcție de natura lor. În cele ce urmează mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim:

 • Adresa de email

În cazul în care ne-ați furnizat adresa de email, o vom folosi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la evenimentele și serviciile noastre, dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe acest site;

 • Prenumele și Numele

În cazul în care ne-ați furnizat Prenumele și Numele tău, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primești de la noi. Folosim Mailchimp și adresa noastra de e-mail, suport@ralucaanton.ro pentru a comunica informațiile noi. În aceeași măsură, acolo unde e cazul, folosim aceste date pentru a încheia contractul care stabilește înregistrarea și participarea dumneavoastră la evenimentele sau cursurile noastre;

 • Profesia dumneavoastră

În cazul în care ne-ai furnizat funcția profesională pe care o ocupați, folosim aceste date pentru a personaliza email-urile pe care utilizatorii le primești de la noi, trimise de pe platforma de email marketing Mailchimp;

 • Numărul de telefon

În cazul în care ne-ați furnizat numărul de telefon, folosim aceste date pentru a vă putea contacta, telefonic sau prim sms, în cazul în care participați la cursurile sau evenimentele noastre. Facem asta pentru a vă informa cu privire la detalii logistice legate de eveniment, statusul înscrierii sau al plății dumneavoastră, precum și cu privire la modificările de ultim moment ce pot apărea în programul cursurilor/evenimentelor;

 • Numele companiei

În cazul în care ne-ați furnizat numele companiei pentru care lucrați sau pe care o administrați, vom folosi aceste date pentru a încheia contractul care stabilește participarea dumneavoastră sau pentru a elibera facturile aferente participării dumneavoastră la oricare dintre cursurile sau evenimentele susținute de JOCURILE MINTII SRL. ;

 • Datele de facturare

În cazul în care ne-ați furnizat datele de facturare (CNP, CUI, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului firmei, contul bancar, numele băncii, numele reprezentantului legal sau funcția reprezentantului legal), folosim aceste date pentru a încheia contractul care stabilește participarea dumneavoastră sau a unuia dintre angajații companiei, la oricare dintre cursurile și evenimentele noastre;

 • Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ai fost de acord să colectăm detaliile despre Browser, IP, Dispozitiv, folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;

Concluzie

JOCURILE MINTII SRL a luat toate măsurile tehnice pentru ca niciunul dintre utilizatorii site-ului nostru să nu fie obligat să ne furnizeze niciun fel de date obligatorii, dar e bine de știut că fără ele e posibil ca anumite părți din site să nu funcționeze corect, să nu putem colabora, sau să nu vă putem anunța cu privire la serviciile și evenimentele din agenda noastră,  de care ați putea fi interesat(ă).

PARTAJAREA DATELOR PERSONALE

JOCURILE MINTII SRL nu vinde, nu a vândut și nu nici nu va vinde niciodată datele dumneavoastră către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Singura excepție de la această regulă sunt entitățile, agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

MESAJELE NOASTRE DE MARKETING

În cazul în care avem acordul dumneavoastră, JOCURILE MINTII SRL vă va trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a te informa despre evenimentele, cursurile sau serviciile pe care urmează să le organizăm sau pe care le promovăm, precum și despre articolele noi publicate pe www.ralucaanton.ro .

Dezabonare de la newsletter

Vă puteți dezabona de la newsletterul JOCURILE MINTII SRL în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

 • Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;
 • Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea.

În oricare dintre cele două situații, orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48 h de la primire.

ADRESAREA UTILIZATORILOR PRIN PUBLICITATE ONLINE

Desfășurăm campanii de publicitate online pentru a informa clienții noștri despre produsele și serviciile pe care le oferim și/sau despre articolele publicate pe acest site.

În acest context folosim două rețele de publicitate – Facebook și Google/DoubleClick, precum și mai multe tehnici de adresare a utilizatorilor în cadrul campaniilor –  pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau  a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Reclamele noastre sunt afișate pe baza informațiilor pe care noi le avem despre utilizatorii noștri (spre exemplu, când vizitezi sau te înscrii pe pagina unui anumit curs/eveniment de pe site-ul nostru, vei fi adresat apoi, pe Facebook sau în rețeaua de parteneri Google, cu reclamă la cursul respectiv sau la alte produse/servicii auxiliare).

DREPTURILE TALE ÎN CONTEXTUL DATELOR

Care sunt drepturile dumneavoastră în contextul colectării și prelucrării datelor?

 • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat și folosite datele dumneavoastră;
 • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita trimiterea datelor dumneavoastră personale către tine sau către un alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate.
 • Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții. Pentru orice întrebări în acest context, te rugăm să ne trimiteți un email pe salut@ralucaanton.ro .